G   R   -   3   7   3   O   O       Α   Ν   Ω       Γ   Α   Τ   Ζ   Ε   Α                Α   Γ   Ι   Α      Τ   Ρ   Ι   Α   Δ   Α      5   8
    +  3  ο   6  9  4    6  ο  3  4  7  7  2 O  8  O                                                                               +  3  ο    2  4  2  3  ο    2  2  2  5  O
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
Τ   Θ      1   1   8   9                                                                               G   R   -   3   8   1   1   O       Β   Ο   Λ   Ο   Σ

 

Αρχή Αναζήτηση

 

 

Γιώργος Ζάμπαλος
Έργα
Διαγωνισμοί
Design
ARCHITRON Inter
ARCHITRON Austria
ARCHITRON Sailing
B G 4

 
 
Β ί λ λ α   σ τ ο   Χ ο ρ ε υ τ ό ,    Π ή λ ι ο

Νέα παραθαλάσια οικοδομή.

6 Δωμάτια + Βοηθητικοί χώροι, 22O m²

 

Ε ξ ο χ ι κ ή    Ο ι κ ί α    1   σ τ ο    Χ ο ρ ε υ τ ό ,    Π ή λ ι ο

Νέα παραθαλάσια οικοδομή.

2 Δωμάτια + Βοηθητικοί χώροι, 48 m²

 

Ε ξ ο χ ι κ ή    Ο ι κ ί α    2   σ τ ο    Χ ο ρ ε υ τ ό ,    Π ή λ ι ο

Νέα παραθαλάσια οικοδομή.

3 Δωμάτια + Βοηθητικοί χώροι, 8O m²

 

Ε ξ ο χ ι κ ή    Ο ι κ ί α    σ τ ο    Κ α τ η γ ι ώ ρ γ η ,    Π ή λ ι ο

Νέα παραθαλάσια οικοδομή.

6 Δωμάτια + Βοηθητικοί χώροι, 24O m²

 

Α ν α σ τ ή λ ω σ η    Π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ς    Ο ι κ ί α ς    σ τ η    Κ α τ α β α τ ή ,    Σ ί φ ν ο ς

Αναστήλωση και αναπαλαίωση μιας διατηρητέας παραδοσιακής νησιώτικης κατοικίας.

6 Δωμάτια + Βοηθητικοί χώροι, 125 m²

 

Α ν α σ τ ή λ ω σ η    Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ    Κ τ ι ρ ί ο υ    σ τ η ν    Α γ ί α    Τ ρ ι ά δ α ,    Π ή λ ι ο

Αναστήλωση και αναδιαμόρφωση παλαιού κτίσματος.

3 Δωμάτια + Βοηθητικοί χώροι, 95 m²

 

Μ ε τ α τ ρ ο π ή    Ν ε ο κ λ α σ σ ι κ ο ύ    Κ τ ι ρ ί ο υ    σ ε    Ξ ε ν ώ ν α    σ τ η    Ζ α γ ο ρ ά ,    Π ή λ ι ο

Ανακατασκευή και μετατροπή διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου σε Ξενώνα 5*.

9 Δωμάτια με μπάνιο + Βοηθητικοί χώροι, 20 κλίνες, 6OO m²

 

Ξ ε ν ώ ν α ς    σ τ ο ν    Ά γ ι ο    Γ ε ώ ρ γ ι ο    Ν η λ ε ί α ς ,    Π ή λ ι ο

Νέα οικοδομή σε παραδοσιακό οικισμό.

12 Δωμάτια με μπάνιο + Βοηθητικοί χώροι, 26 κλίνες, 365 m²

 

Π ο λ υ χ ώ ρ ο ς    Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ,    Χ α λ κ ί δ α

Υψηλού επιπέδου πολυχώρος για κάθε είδους πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Εξυπηρετεί 500 άτομα, 1.2OO m²

 

Ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κ ή    Μ ο ν ά δ α    5 * ,    Μ ο ν ε μ β α σ ι ά

Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5*.

Κεντρική Μονάδα με 45 δωμάτια και σουίτες, 120 κλίνες, 7.48O m² NNFL.

10 πολυτελείς Βίλλες με κήπο και πισίνα, 40 κλίνες, 1.420 m²

 

Μ ο ν ά δ α    Φ ρ ο ν τ ί δ α ς    &    Δ ι α β ί ω σ η ς    Η λ ι κ ι ω μ έ ν ω ν    &    Α Μ Ε Α ,    Σ κ ι ά θ ο ς

Πρότυπη Μονάδα Φροντίδας & Διαβίωσης ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

42 Δωμάτια με μπάνιο, 78 κλίνες, Ιατρική Μονάδα  + Βοηθητικοί χώροι, 2.74O m²

 

 

 

Αρχή ] Αναζήτηση ]

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ε  π  ι  κ  ο  ι  ν  ω  ν  ή  σ  τ  ε     μ  α  ζ  ί     μ  α  ς     σ  τ  ο     e  -  m  a  i  l 

:

o f f i c e @ a r c h i t r o n . g r

C o p y r i g h t  © 2 0 0 9  b y   International LLC

Τελευταία ενημέρωση : 18. Φεβρουαρίου 2009